Odpowiedzi na pytania do Prorektora ds. Kształcenia

Odpowiedzi na pytania do Prorektora ds. Kształcenia

Szanowni Studenci!

Dziękuję Państwu i Radzie Studentów za przesłane pytania. Postaram się jak najdokładniej odpowiedzieć na nie.

 

Pamiętajcie Państwo, że zmiany, które związane są z organizacją kształcenia wynikają z sytuacji obiektywnej, związanej z  zagrożeniem zdrowia i życia nas wszystkich. Zatem w obecnej sytuacji najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej naszej uczelni.  Podejmujemy więc takie działania, które  pozwolą  zachować zdrowie i kontynuować kształcenie.

 

Ponieważ niektóre pytań powtarzały się, zatem zostały one pogrupowane w 4 bloki tematyczne.

 

        I.            ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ

 

Jak będą rozliczane zajęcia, które się nie odbyły?

Zajęcia, które nie odbywają się są to przede wszystkim zajęcia laboratoryjne.Jak wiadomo muszą być one realizowane w bezpośrednim kontakcie. Liczymy na to, że zajęcia te będą realizowane po powrocie Państwa na uczelnię, zaraz po tym, jak zostaną zniesione ograniczenia dostępu na uczelnię. Postaramy się jednak, aby były one zblokowane,  i aby mogli Państwo zrealizować je (np. w lipcu bądź wrześniu, ponieważ semestr letni kończy się we wrześniu). Oczywiście informację o tym, jakie to przedmioty i w jakim czasie będą realizowane otrzymacie Państwo z pewnym (co najmniej tygodniowym ) wyprzedzeniem.

Zależy nam na tym, aby nie przedłużać nadmiernie terminu odbywania zajęć, abyście Państwo mieli też czas na wakacje.

 

Co zrobić w sytuacji, kiedy wykładowca długo nie odpowiadał (lub dalej nie odpowiedział)? Jak

możemy zdobyć do niego kontakt, aby dowiedzieć się co z zajęciami i z zaliczeniem?

 

Jeśli wykładowca nie odpowiada w żadnej formie (telefonicznej, mailowej) na pytania studentów, to najlepszy z nim kontakt jest poprzez pracowników dziekanatów. Dziekanaty są czynne każdego dnia w tygodniu, a więc dostęp do nich jest możliwy. Nie wiemy też co jest powodem barku odpowiedzi nauczyciela akademickiego na pytania studentów. Korzystając z pośrednictwa dziekanatów, które mają większe możliwości kontaktu z nauczycielami, uzyskamy tę informację i (jestem przekonana) że poprawi się współpraca na linii: nauczyciel akademicki – student.

Jeśli jednak nadal będzie ten kontakt utrudniony wówczas  proszę poprosić  o wsparcie dyrekcję instytutu lub zgłosić się do mnie - prorektora ds. kształcenia..

 

Co z kołami naukowymi? Czy wypełniając portfolio z „kultury społecznej i zawodowej” możemy wpisać punkty za członkostwo w kole naukowym?

 

Wiem, że niektóre studenckie koła naukowe działają również zdalnie. Jeśli tak jest w Państwa przypadku i opiekun koła potwierdzi Państwa aktywność, to oczywiście wypełniając portfolio z przedmiotu „KSiZ” można wpisać punkty za członkostwo w nim. Jeśli jednak, w czasie ograniczenia działalności uczelni, koło także ograniczyło swoją działalność, to niestety nie ma podstaw do wpisania punktów.

Zwróćcie jednak Państwo uwagę, że zmieniły się nieco warunki zaliczania tego przedmiotu (uwzględniają bowiem zaistniałą sytuację). Proszę zajrzeć na stronę http://ksiz.pwsz.elblag.pl/aktywnosci/

 

 

 

Co z zajęciami praktycznymi/laboratoriami? Czy będą one odrabiane w wakacje?

 

Istnieje taka możliwość, że niektóre zajęcia ćwiczeniowe / laboratoryjne będą odrabiane w wakacje, ale jak wcześniej wspomniałam, będą one zblokowane.


Co z nieobecnościami? A co jeśli student nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach online przez brak odpowiedniego sprzętu (bo rodzeństwo ma zajęcia czy rodzice pracują zdalnie) albo przez problemy z łączem internetowym?

 

Szanowni Państwo, obowiązują nas wszystkich regulaminy, które determinują kształcenia na uczelni. Oznacza to, że student zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach. Dotyczy to również wykonywania zadanych przez nauczyciela prac.  Nie wykonywanie ich traktowane jest tak samo, jak w przypadku trwania zajęć w formie tradycyjnej (skutkuje niezaliczeniem partii materiału bądź przedmiotu).

Jednak wyjątkiem są sytuacje, o których piszecie Państwo, np. brak sprzętu, utrudnienia w połączeniu internetowym czy też problemy organizacyjne w domu (rodzeństwo także uczy się zdalnie bądź rodzice pracują w takim trybie, a w domu jest np. jeden komputer). Są to przyczyny obiektywne, zatem będą one uwzględniane przez wykładowców. Proszę więc zgłaszać im swoje trudności, wówczas indywidualnie będzie można uzgodnić z nauczycielem akademickim formę  uczestnictwa w zajęciach czy też zaliczenia przedmiotu. Mamy świadomość tych utrudnień, będziemy je uwzględniać i zrobimy wszystko, aby je zniwelować. Np. istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu, szczególnie tym studentom, którzy mają liczne rodziny i złe warunki materialne, które uniemożliwiają zakup (te kwestie będą rozpatrywane indywidualnie).

 

Co z ewentualnym powrotem na zajęcia po 24.05? Czy odbędą się tylko 2 tygodnie zajęć czy rok akademicki zostanie przedłużony?

 

Istnieje realna możliwość, że zajęcia z semestru letniego zostaną przesunięte również na okres letni (lipiec bądź wrzesień). Nie znamy decyzji MNiSW odnośnie kształcenia po 24 maja 2020, a od tej decyzji zależy dalsza organizacja kształcenia w uczelni.

 

Jak wygląda sprawa wyjazdów na Erasmusa?

 

W chwili obecnej wstrzymane są wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +. Mogą one być uruchomione w sytuacji, kiedy będziemy pewni, że nie istnieje już zagrożenie epidemiologiczne.


Co z praktykami? Osoby, które złożyły deklaracje o odłożenie praktyk – w deklaracji wyznaczone były daty od-do. I czy teraz w sytuacji przedłużenia zawieszenia zajęć na Uczelni te deklaracje dalej są ważne czy trzeba składać kolejne?

 

Aktualnie praktyki na poszczególnych kierunkach odbywają się bardzo różnie. Uzależnione to jest zarówno od kierunku, jak i miejsca odbywania praktyk. Dyrektorzy instytutów są przez cały czas w kontakcie z pracodawcami, u których Państwo mieli mieć zorganizowane praktyki i tam, gdzie jest to możliwe, to studenci zostają włączani w aktywność praktyczną (np. na kierunkach nauczycielskich prowadzona jest praktyka w formie zdalnej, bowiem nauczanie dzieci realizowane jest także w formie zdalnej; niektóre przedsiębiorstwa prowadzące działalność zdalną (szczególnie administracyjną) także przyjmują praktykantów i też w tej formie prowadzą praktyki)

Tam, gdzie nie będzie można przeprowadzić praktyki będzie ona musiała być przełożona na odleglejszy, bezpieczniejszy termin. Musi się odbyć, bo jak Państwo wiedzą jest to niezbędny element kształcenia na studiach o profilu praktycznym. A wówczas w porozumieniu podpisywanym przez uczelnię z pracodawcą zmieni się również termin jej odbywania

 

Kiedy należy złożyć podanie o ITS w kolejnym semestrze i czy można to zrobić zdalnie?

 

Podanie o indywidualny tok studiów (ITS) można składać w każdej chwili, bowiem indywidualny tok studiów zależy od indywidualnej sytuacji studenta. Podanie składa się do dyrektora instytutu i oczywiście można (a nawet należy) złożyć je zdalnie.

 

 

     II.            ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW I SESJA EGZAMINACYJNA

 

W jakiej formie odbędzie się sesja egzaminacyjna dla studentów (w tym zaocznych z informatyki)?

 

Dla wszystkich studentów (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) forma sesji egzaminacyjnej uzależniona jest od terminu zawieszenie bądź odwieszenia  kształcenia na studiach w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW.  W obecnej sytuacji obowiązuje nas kształcenia zdalne. Jeśli zostanie ono zniesione, a przywrócone zostanie kształcenie w trybie bezpośrednim, wówczas  egzaminacyjny odbywać się będą w budynkach uczelni.

W innym przypadku będą one odbywać się w formie zdalnej.

 

W jakich terminach będzie sesja egzaminacyjna (realnie)?

W tej wyjątkowej epidemiologicznej sytuacji, kiedy niektóre przedmioty prowadzone są w trybie zdalnym, a innych wstrzymane (np. z uwagi na brak możliwości ich poprowadzenia –laboratoria) obowiązujące terminy sesji ulegają zawieszeniu. Harmonogram egzaminów ustali dyrektor instytutu, uwzględniając przewidywany czas zakończenia kształcenia w ramach danego przedmiotu.

Oznacza to, że egzaminy z niektórych przedmiotów będą mogły rozpocząć się w połowie czerwca a inne nieco później. Sesja egzaminacyjna zostanie przedłużona i dostosowana do aktualnych możliwości. Odpowiednio wcześniej (najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem) zostaną Państwo o tym powiadomieni .

 

Jak wyglądać będą  wszystkie zaliczenia? Czy będą one w wersji zdalnej? Dodatkowo, jak mamy jako studenci przygotować się do zaliczeń, jeśli ds.: wykładowca nie prowadzi wykładów w formie zdalnej, tylko wysyła zadania do zaliczenia i studenci nie mają żadnych notatek? Jak w takim przypadku mamy przygotować się do zaliczeń/egzaminów? Czy możemy poprosić wykładowcę o zagadnienia i materiał, na podstawie którego znaleźlibyśmy odpowiednie odpowiedzi?

 

 

Jeśli jest tak, jak Państwo piszą, należy poprosić wykładowcę o przekazanie zagadnień i materiałów niezbędnych do zaliczenia przedmiotu, a także o wskazanie dostępnych źródeł.

Mamy świadomość, że dostęp do literatury jest także ograniczony, a zatem  również do materiałów, które mogą Państwo samodzielnie zdobywać. Dlatego istotne jest aby uzyskać od wykładowców niezbędne informacje. Prowadzący bowiem są odpowiedzialni za proces kształcenia.

Jeśli sytuacja taka będzie się powtarzać to bardzo proszę zwrócić się z tym problemem do dyrektora instytutu, który jest władny pomóc Państwu w tym zakresie.

 

  III.            EGZAMIN DYPLOMOWY

 

W jakiej formie będzie odbywać się obrona pracy dyplomowej dla studentów ( w tym studentów zaocznych informatyki)?

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Elblągu nr 26 / 2020 egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich kierunków i trybów kształcenia może odbywać się w formie zdalnej. Przygotowanie do takiej formy egzaminu oraz dokładny jego przebieg (krok po kroku) ujęty został w cytowanym rozporządzeniu.

 

W jakich terminach będzie obrona (realnie)?

Termin egzaminu dyplomowego (określanego przez studenta jako obrona) ustalany zostaje przez promotora i dyrektora instytutu w sytuacji, kiedy student spełnia wszystkie niezbędne wymagania ujęte w Regulaminie Studiów i Regulaminie Dyplomowania. Nadal obowiązują nas działania zgodnie z prawem, a zatem obowiązują nas wymienione regulaminy.

 

 

Czy praca dyplomowa może być przekazana tylko w formie elektronicznej?, Czy ewentualnie formę drukowaną można dołączyć później?

 

Informacja o formie  przekazania pracy dyplomowej zawarta jest w Zarządzeniu Rektora PWSZ w Elblągu nr 26 / 2020 w § 2 punkcie 2

„…Regulamin antyplagiatowy i archiwizacji prac dyplomowych w PWSZ w Elblągu nakłada obowiązek złożenia pracy dyplomowej w wersji papierowej. Student nie będzie miał obowiązku złożenia wydrukowanej pracy dyplomowej, jeżeli obowiązek ten zostanie zniesiony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Dzisiaj nie znamy decyzji Ministerstwa, a zatem pracę dyplomową należy złożyć również w wersji drukowanej i w odpowiednim czasie przed egzaminem dyplomowym.

 

Czy trzeba bronić się online? Co jeśli ktoś chce bronić się w normalnym trybie, a nie zdalnym? Czy będzie taka możliwość? Jeśli tak to kiedy? Czy w przypadku wydłużania się terminu obrony w trybie normalnym będzie konieczność powtarzania roku? Do kiedy mamy ostateczny czas na obronę?

 

Nie ma obowiązku odbycia egzaminu dyplomowego (tzw. obrony) w trybie online. Stworzono Państwu możliwość zdawania egzaminu w trybie zdalnym. Szczególnie dotyczy to tych osób, które mają pracę dyplomową na ukończeniu lub już jąukończyli. Jeśli jednak są studenci, którzy nie chcą skorzystać z tej możliwości, to mogą poczekać aż będzie możliwość odbycia tego egzaminu w formie bezpośredniej, czyli jak dotychczas.

Proszę pamiętać, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zdania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Uwzględniamy taki scenariusz również dlatego, że niektóre prace wymagały wnikliwych badań, które absolutnie nie mogły być przeprowadzone w sytuacji epidemii. Terminy będą więc indywidualnie dostosowywane do stopnia zaawansowania Państwa prac.

 

 

    IV.            OPŁATY  ZA STUDIA I AKADEMIK

 

Co z opłatami za akademik za miesiące, w których studenci nie mieszkali w swoich wyznaczonych pokojach? Czy jeśli ktoś opłacał czynsz za akademik w miesiącach, w których tam nie mieszkał to czy będą zwrócone pieniądze, jeśli tak to kiedy i do kogo trzeba się o to zwrócić?

 

Opłaty za akademik w miesiącach,w których studenci nie mieszkali przedstawiają się następująco:

za marzec opłata wynosi 1/2 czynszu, czyli 165 zł, za kwiecień i maj nie płacą Państwo.

Są studenci, którzy dokonali nadpłaty (najprawdopodobniej mieli zlecenie stałe w banku). Proszę zwrócić siędo panakierownika domu studenckiego p. Jacka Wojtaszka (Turn on Javascript!z

prośbą o zwrot pieniędzy, podając jednocześnie informacje o miesiącu /cach, za który/e chcą Państwo otrzymać zwrot pieniędzy oraz wpisać nr konta, na który pieniądze powinny być przelane.

Za miesiąc marzec można otrzymać również zwrot pieniędzy - połowę czynszu.


Co z rzeczami w akademiku? Dużo osób przy bardzo szybkiej i nieoczekiwanej wyprowadzce zostawiła w akademiku dużo potrzebnych rzeczy jak ds.: książki, notatki czy nawet komputery stacjonarne. Przy przedłużającej się kwarantannie dużo studentów odczuwa chęć zabrania tych rzeczy. Czy jest taka opcja? Czy można zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy czy trzeba się wyprowadzać? Jeśli ktoś zdecyduje się na wyprowadzkę to czy w sytuacji, gdy miał zwiększone stypendium na rzecz mieszkania w DS. zostanie ono zmniejszone? Kiedy będzie ostateczny termin na wyprowadzkę z pokoi w DS.?


Rzeczywiście wyprowadzka z akademika była przeprowadzona bardzo szybko z uwagi na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. Nie wiedzieliśmy również, jak długo sytuacja ograniczenia dostępu do akademika zostanie utrzymana. Stąd ten pośpiech.

Oczywiście,mogą Państwo odebrać swoje rzeczy, po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem DS. Chodzi o to, aby nie było tłumu osób przyjeżdżających i kontaktujących się wzajemnie. Nadal mamy ograniczenia kontaktu. Proszę także rozważyć, czy faktycznie te rzeczy są Państwu niezbędne. Proszę zbędnie nie narażać się .

Co do drugiej części pytania to, informuję, że jeśli już dziś ktoś z Państwa zdecyduje się wyprowadzić na stałe, to oczywiście ma taką możliwość. Proszę napisać podanie do kierownika DS.-u z prośbą o rozwiązanie umowy. Przypominam, że w momencie rezygnacji z akademika stypendium zostaje pomniejszone o kwotę należną za  zamieszkanie w nim.

Ostateczny termin wyprowadzki z DS.-u przypada na 30 czerwca 2020r. (zgodnie z umową).

 

 

Szanowni Studenci,

Jeśli macie jeszcze jakieś pytania proszę kierować je na adres Turn on Javascript!. Zawsze chętnie na nie odpowiem. Akcja zadawania pytań była zorganizowana przez dwa dni, jednak dostęp do mnie jest możliwy w każdej sytuacji. W każdej chwili można też zadać kolejne pytanie, tym samym rozwiać swoje wątpliwości. Zapraszam więc do kontaktu.

 

Życzę Państwu dużo spokoju, cierpliwości  i oczywiście zdrowia.

Z wyrazami szacunku Iwona Kijowska


Data publikacji: 04 maja 2020

Przewiń do góry