Zapraszamy Studentów PWSZ w Elblągu do udziału w projekcie
PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”

 

Projekt jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z091/17 z dnia 17.05.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2022 r.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci członkowie wszystkich grup tworzących społeczność akademicką PWSZ w Elblągu: studenci, kadra dydaktyczna i administracyjna.

 

Najbliższe planowane szkolenia w ramach projektu:

  1. Kurs dla kandydatów na księgowego (120 godz.) ( semestr letni 2020/21)
  2. Kurs Rachunkowości Budżetowej (100 godz.) (semestr zimowy 2021/22)
  3. Kurs Podatek od towarów i usług od podstaw (32 godz.) (semestr zimowy 2021/22)

 

UWAGA!

Udział w projekcie mogą wziąć studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Oferowane w ramach projektu szkolenia zakończone są certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje. Biorąc udział w projekcie należy zdobyć 2 różne kompetencje czyli wziąć udział w minimum dwóch szkoleniach.

Zgłoszenia przyjmujemy w Dziekanatach.

Regulamin  udziału w projekcie na dostępny stronie: https://pwsz.elblag.pl/pwsz-w-elblagu-uczelnia-3-generacji.html

Rekrutacja trwa do dnia 28.01.2021 r. ! Ilość miejsc ograniczona!